adv.

round about;
taken all together.

adv.

Շուրջանակի շուրջ պար առեալ.

Զօրաց երկնաւորաց՝ պարառաբար ըզքեւ պատեալ. (Մագ. ոտ. խչ.)

Ի քահանայական զարդու զգեստն եւ պարառաբար խմբագործութիւնս քահանայական բոլոր դասուք. (Մագ. ՟Ա.։)

Կամ Միանգամայն զբոլորն առեալ.

Անտարր անպարագիր՝ պարառաբար խորհեցողին. (Մագ. ոտ. մանուչ.։)

Սողոմոն զիմաստուն խնդրէ յԱյ, եւ ոչ այլ ինչ, վասն որոյ զբոլորն առնու պարառաբար զբարիս։ Աւագ աչօք պարառաբար շուրջ հայեսցի. (Մագ. ՟Է. ՟Իղ։)