adj.

Պարզ եւ յստակ ի բանս.

Պարզաբան՝ յստակախօս՝ օդտեցուցիչ էր. (Վրդն. լուս.։)

Որ քննութեամբ քո պարզաբան՝ թողեր յերկրի գըրով արձան. (Լմբ. ի շ.։)

adv.

ՊԱՐԶԱԲԱՆՍ մ. Պարզ բանիւք.

Վասն այնորիկ պարզաբանս ճառէ, եթէ որ զմեղս գործէ՝ ծառայ է մեղաց. (Նանայ.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Պարզաբանեմ, եցի

Voir tout