s.

boast, boasting, bragging, vaunting;
ostentation, pomp, show;
gorgeousness, parade, finery.

s.

γαυρίαμα gloriatio, exultatio. Պերճանալն. պանծանք. փառաւորութիւն. շքեղութիւն.

Զորս կոչէ յաստիճանս նոցա անուն պերճանաց՝ զթագադիրսն. (Վրդն. պտմ.։)

ՊԵՐՃԱՆՔ. βλακεία mollities. Խենեշութիւն զարդուց.

Մտեալ յեկեղեցին սնափառ պերճանօք եւ մոլեկան հպարտանօք . (Մանդ. ՟Դ։)

Բազում իմն պերճանք էին ի ժամանակին՝ կանանցն. այնպէս զի եւ զարամբք ելանէին չարութիւնք նոցա։ Չար ցաւք մտին ի տունս արանց առ ի կանանց հապիտ պերճանաց. (Ոսկ. ես.։)

ՊԵՐՃԱՆՔ. σεμνολόγημα gravis oratio. Նազաբանութիւն. պանածաբանութիւն.

Վստահութիւն զի՞նչ իցէ. պանծութիւն, պարծանք, համարձակութիւն, պերճանք. (Ոսկ. փիլիպ. ՟Ծ։)