adj.

illustrious, famous, distinguished, celebrated, renowned;
elegant, magnificent, excellent;
pompous, sumptuous, fine, rich, superb;
proud, haughty, stiff and starched;

adv.

— or —ս, proudly, haughtily;
pompously;
— եւ պաճոյճ, richly and magnificently;
—ս խօսել, to speak elegantly.

adj.

(լծ. հյ. բերձ, բարձր, եւ պարծ. պ. պէրծ. ար. պէրզ)Պանծալի. փառացի. սէգ եւ սոնք. շքեղ. ճոխ. երեւելի. մեծ. գեղեցիկ. հոյակապ. նազելի. ... յն. γαυρίων, γαῦρος (լծ. գորոզ). σεμνός եւ այլն. superbus, ut egregius, elegans, gloriosus, spectabilis, gravis եւ այլն.

Պատուեսցեն օտարք պերճք ի խոնարհագոյն բազմեալ մսրի. (Ճ. ՟Գ.։)

Պերճքն եւ գլխաւորքն ի նոցանէ. (Խոր. ՟Ա. 22։)

Հոյլ ծերունեաց պերճից. (Նար. տաղ.։)

Պերճ եւ պանծալի հզօր թագաւորութանդ. (Յհ. կթ.։)

Աթենա իւրովն հարսնացեալն զարդու պերճ եւ պաճոյճ սաղարթանայր զարմիւ, Մագ. (՟Լ՟Դ։)

Կամ Պաճոյճ. զարդարուն.

Ոչ պերճ. հանդիսիւ պճնալ. (Կանոն.։)

Զպարծանս մեր ըստ երանելոյն պօղոսի պերճ եւ պաճոյճ պատուասիրաբար զարդու յարմարել յուսով. (Մագ. ՟Խ՟Դ։)

Եւ այսոքիկ պերճ եւ պայծառ՝ պղատոնականքն իբր եղանիլ բանք. (Խոր. ՟Ա. 1։)

adv.

ՊԵՐՃ, ՊԵՐՃՍ. մ. Պանծալի օրինակաւ. ճոխաբար.

Երեք են՝ որ պարծ եւ պերճ շրջին. (Տօնակ.։)

Կնիք՝ պերճ եւ պաճոյճ մակադրեալ. (Մագ. ՟Խ՟Է։)

Դուք պերճս խօսիք, եւ մոլորեալս բարբառիք. (Իսիւք.։)

s.

ՊԵՐՃՔ ճից, իւրք. գ. Պերճութիւն. շքեղութիւն.

Սողովմոն արքայն մեծ՝ քերական պերճիւք յարդարեալ զսա (զտաճարն). (Նար. տաղ.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Պերճաբան, ից

Պերճաբանեմ, եցի

Պերճաբանութիւն, ութեան

Պերճագոյն

Պերճախօս

Պերճախօսութիւն, ութեան

Պերճանամ, ացայ

Պերճանք

Պերճապաճոյճ

Պերճապայծառ

Պերճապսակ

Պերճասէր

Պերճասիրութիւն, ութեան

Պերճասոսորդ

Պերճացուցանեմ, ուցի

Պերճութիւն, ութեան

Քաջապերճ

Voir tout