s.

the twenty eighth letter of the alphabet and the twenty second of the consonants;
thousand, thousandth;
It is sometimes confounded with the letter ր;
When used as an initial it generally indicates foreign words.

Տառ բաղաձայն, Ռա ձայնեալ. կրկնակ, որպէս կրկին րր. (զոր եւ ձեւն յայտնէ՝ իբրու Րր) կիսաձայն՝ տուօղ իւրեւ զհնչիւն մրմռական. վասն որոյ եւ թաւ առ համեմատութեամբ րէի, որ է մեղմ։

Ռ. Լծորդ է ընդ ր. որպէս Ձմեռն, ձմերան. մրմռալ, կամ մռմռալ. ջեռնուլ, ջերանիլ. ռաբբի, րաբունի. եւ այլն.

Ի մերս՝ ռայն զեկու րէի տեղի լնու. (Երզն. քեր.։)

Ստուգաբանել զտառս՝ լինի տարր. զի ռա զերկուրէի ունի զտեղի. (Մագ. քեր.։)

Ռ. ՟ռ. Որպէս թիւ համարոյ՝ է Հազար. նմին իրի եւ յաջորդ տառքն են նշանակ հազարաւորաց։

ռայն ըռամիկ՝ արանց հանուրց, ոչ նախանձել՝ խրատէ վարուց։ Ռայն՝ ռահիւհանէ զքեզ ի բարձունս գընալ հոգւով ընդ իմաստունս. (Շ. այբուբ.։)

Ռ. Ի սկզբնատառս հասարակօրէն կազմէ զբառ օտար ի լեզուէ մերմէ. որպէս տեսցես։

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Ագոռանք

Ագուռ

Ագռաւ, ու

Ազգախառն

Ազգախառնութիւն, ութեան

Ազգախռով

Ազգատ առնեմ

Աթոռ, ոց

Աթոռագործ, աց

Աթոռաժառանգ

Աթոռակ, աց

Աթոռակալ, աց

Աթոռակալութիւն, ութեան

Աթոռակից

Աթոռակցութիւն, ութեան

Ալերախառն

Ալերավաճառ

Ալէխառն

Ախոռ, ոյ

Ախոռապան, աց

Voir tout