s.

nose;

pl.

cf. Ռնգունք.

s.

ՌՈՒՆԳՆ կամ ՌՈՒՆԿՆ. Եզական բառիս ռնգունք. քիթ.

Մոխրաշունչ եղեալ, քացախ ընկալեալ հոգիաշունչ ռընկամբդ (կամ ռնգամբդ). (Շար.։)

Տ. ՌՆԳՈՒՆՔ կամ ԸՌՆԳՈՒՆՔ կամ ՌԸՆԳՈՒՆՔ եւ ՌՈՒՆԳՔ.

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Արծռունգն

Voir tout