s.

clearness, cleanness, purity.

s.

Սեռն գոլն. յստակութիւն.

Վաճառականք խառնեն ջուր ընդ գինի, այսինքն է ընդ սեռնութիւն եւ ընդ յստակութիւն աստուծոյ։ Սեռնութեան եւ անխառնութեան խորհուրդ. (Իրէն. առ Լեհ.։ Ասող. ՟Գ. 21։)

Գինի ազնիւ, թէպէտեւ յամանոյ յաման փոխեսցես, նոյն համ է, եւ նոյն սեռնութիւնն. (Սեբեր. ՟Դ։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif սեռնութիւն սեռնութիւնք
accusatif սեռնութիւն սեռնութիւնս
génitif սեռնութեան սեռնութեանց
locatif սեռնութեան սեռնութիւնս
datif սեռնութեան սեռնութեանց
ablatif սեռնութենէ սեռնութեանց
instrumental սեռնութեամբ սեռնութեամբք