s.

slime, mud, ooze, mire, slough, dirt;
deposit, sediment, dregs, lees.

s.

(լծ. ցիխ. ցեխ). ἰλύς, εἱλύς limus, lutum, coenum, faex φωρυτός quisquiliae, colluvies. Մօր. տղմուտ ջուր. գայռ. տիղմ. կաւ. մրուր զնստեալ. լուալիք.

Երկիր ապականութեամբ ջուրց սիկ եղեալ։ Իբր ի տղմոյ իմն եւ ի սըկի աշխարհիս. (Փիլ. նխ. ՟ա.։ Փիլ. լին. ՟Դ. 193։)

Տգեղ եւ անվայելուչ էր՝ մինչդեռ սիկն եւ կաւ եւ ջրոցն բազմութիւն ունէր զարարն երկրի։ Ընդունի զաւակ եւ զջուր աղի եւ բնաւ իսկ զսիկ արբեցութեանն. (Ոսկ. ես. եւ Ոսկ. մ. ՟Գ. 7։)

սիկս գետոց եւ յատակս ծովակաց։ Զսիկն եւ զաւազն։ Ի սկոյ եւ յաղտոյ ջուրց. (Վեցօր. ՟Է. ՟Թ։)

Առ ծովու ջուր, եւ յայլ աման շրջէ զյիստակն, եւ զսիկն ձգէ. (Վստկ. ՟Ճ՟Ժ։)

փոխանակ գրելոյ ՍԻԳ. cf. ՍԻՔ.

Ի յօդ հանդարտութեան ... ի սիկ ախորժութեան. (Նար. ՟Լ՟Բ։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Ահաւասիկ

Աւասիկ

Բռնազբօսիկ

Դեռաբուսիկ

Թեւաբուսիկ լինիմ

Լուսատեսիկ

Լուսիկ

Խաբուսիկ

Մեղեսիկ, սկի

Միախօսիկ

Յարաբուսիկ

Յուսիկ, սկան

Ողորկատեսիկ

Որսիկ

Պայուասիկ

Պարսիկ, սկի, սկաց

Սաղմոսիկ, սաղմոսկունք

Սգատեսիկ

Սիկարեան

*Սիկլիկ

Voir tout