vn.

to begin, to commence.

չ.

ՍԿԶԲՆԱՆԱԼ. Սկզբնաւորիլ. սկսանիլ.

Ի՞բր ոչ առ ծնունդ ամենայն աշխարհ եկն, որ դէպ լինելոյ եւ սկզբնացելոյ մասանց բաղկացեալ է. (Փիլ. նխ. ՟ա.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
—անամ, ացայ

Voix Médio-Passive

Indicatif
Présent
ես սկզբնանամ
դու սկզբնանաս
նա սկզբնանայ
մեք սկզբնանամք
դուք սկզբնանայք
նոքա սկզբնանան
Imparfait
ես սկզբնանայի
դու սկզբնանայիր
նա սկզբնանայր
մեք սկզբնանայաք
դուք սկզբնանայիք
նոքա սկզբնանային
Aoriste
ես սկզբնացայ
դու սկզբնացար
նա սկզբնացաւ
մեք սկզբնացաք
դուք սկզբնացայք
նոքա սկզբնացան
Subjonctif
Présent
ես սկզբնանայցեմ
դու սկզբնանայցես
նա սկզբնանայցէ
մեք սկզբնանայցեմք
դուք սկզբնանայցէք
նոքա սկզբնանայցեն
Aoriste
ես սկզբնացայց
դու սկզբնասցիս
նա սկզբնասցի
մեք սկզբնասցուք
դուք սկզբնասջիք
նոքա սկզբնասցին
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ սկզբնանար
դուք մի՛ սկզբնանայք
Impératif
դու սկզբնացի՛ր
դուք սկզբնացարո՛ւք
Exhortatif (thème du passé)
դու սկզբնասջի՛ր
դուք սկզբնասջի՛ք