s.

cf. Սնունդ;
cf. Սան.

adj.

Արմատ Սնանելոյ, եւ բառիցս Կաթնասուն, Ճգնասուն եւ այլն. իբր Սնեալ. Նոյն ընդ Սան. զաւաակ.

Է՛ զի սնոյ տէրն եւ սեղեխն ի միմեանց մեռանին. (Յճխ. ՟Ը. ըստ Լեհ.։)

adj. adv.

ՍՈՒՆ ՍՈՒՆ ՄԻ. Դոյզն. դուն ինչ. խուն մի. զի ի Հին բռ. գրի.

Սուն եւ սուղ. (խուն եւ դուն, որ է, սակաւ։)

Եւ (Նար. մծբ. ձ.)

Սոքին ոչ սուն մի (տպ. խուն մի) ստորագրին, քան եթէ մեծապանծ պարծանօք ի լոյս ներբողին։

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Ալաւսունք

Անասուն, սնոյ, սնոց

Անխօսուն, սնոց

Ասուն, ասնոց

Արդհարսունք

Դայեկասուն

Դատարկասուն

Դիասուն լինիմ

Դիւրասուն

Երեսուն, եսնից

Եօթանասուն, ասնից

Ընդասուն

Ընդարձակասուն

Ընդվայրասուն

Ընտանասուն

Ընտանեսուն

Ընտասուն

Թասուն

Իննսուն, նսնից

Խօսուն, սնոց

Voir tout