s.

butcher.

adj.

Սպանօղ անասնոց կամ սպանդից. մսագործ, մսավաճառ.

Յորս թռչնոց եւ երէոց ո՞ սպանդագործ քեզ զշունսն հրամայեաց ուտել. (Սարկ. հանգ.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Սպանդագործեմ

Voir tout