s.

false opinion, fallacy, error.

s.

ψευδοδοξία falso opinio. Սուտ կարծիք.

Ո՞չ ապաքէն ստակարծութեան է՝ զերկաքանչիւրոցս այսոցիկ աստուստ առնուլ զերեւոյթ. (Պիտ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif ստակարծութիւն ստակարծութիւնք
accusatif ստակարծութիւն ստակարծութիւնս
génitif ստակարծութեան ստակարծութեանց
locatif ստակարծութեան ստակարծութիւնս
datif ստակարծութեան ստակարծութեանց
ablatif ստակարծութենէ ստակարծութեանց
instrumental ստակարծութեամբ ստակարծութեամբք