s.

whining, cry, shout, lamentation, groan, moan.

s.

Վայելն. վա՛յ կարդալն. կոծ. ճիչ. աշխար.

Մարգարէն զվայումն գեհենին նշանակելով՝ ասէր, վա՛յ հզօրացդ. (Մանդ. ՟Ժ՟Զ։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif վայումն վայմունք
accusatif վայումն վայմունս
génitif վայման վայմանց
locatif վայման վայմունս
datif վայման վայմանց
ablatif վայմանէ վայմանց
instrumental վայմամբ վայմամբք