vn.

to be weak of sight;
to have sore eyes;
աչք իւր վատեալ էին, his eyes were dim;
cf. Վատեմ;
cf. Վատանամ.

ձ.

Որպէս Տկարանալ աչաց. cf. ՎԱՏԵՄ, իմ։

Կամ իբր Ծուլանալ. cf. ՎԱՏԱՆԱԼ. ὁκνηρός γίνομαι.

Քանզի՛ գործն արկանել եւ ի շահ ածել (զքանքարն) վատեցաւ, յիրաւի խոտեցաւ. (Ոսկ. եփես. ՟Դ։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Վայրավատիմ, եցայ

Voir tout