va.

to throw into uncertainty, to render perplexed, to embarrass, to puzzle.

ն.

ՎԱՐԱՆԵՄ ՎԱՐԱՆԵՑՈՒՑԱՆԵՄ. ἑξοκέλλω alio averto, pertraho λοχάω , ἑνεδρεύω insidior. Ի վարանս արկանել. պարանել. վարակել. տատամսեցուցանել. այսր անդր տարաբերել. մանաւանդ՝ Պատել դարանակալութեամբ. պաշարել եւ տագնապել իբրեւ ի դարանի.

Խեղգիւք շրթանց իւրոց վարանեաց զնա։ Այր զընկեր կամ վարանեալ սպանանէ։ Զօրացան ի վերայ քո արք խաղաղութեան քո, վարանեցին զքեզ։ Որ էին լեալ ժողովրդեանն յորոգայթ գայթագղութեան, վարանել զնոսա ի ճանապարհս իւրենաց։ Զի զբարին ի չար դարձուանելով վարանէ։ Վրէժխնդրութիւն իբրեւ առիւծ վարանեսցէ զնա. (Առակ. ՟Ե. 21։ Իմ. ՟Ժ՟Դ. 24։ Աբդ. 7։ ՟Ա. Մակ. ՟Ե. 4։ Սիր. ՟Ժ՟Ա. 33։ ՟Ի՟Ե. 31։)

Վարանեցուցանէր զանձն նորա բազոմւ տրտմութեամբ եւ հոգովք։ Ի մեղսն պատրեալ յուսովն, եւ յետ մեղացն վարանեցուցանել երկիւղիւ. (Վրք. հց. ՟Ժ՟Դ։ Լմբ. սղ.։)

Առ նոյն իսկ պարիսպն հասեալ քաղաքին՝ տագնապեալ վարանեցուցանէր զայնոսիկ, որ ի ներքսագոյն պարսպին էին. (Ոսկիփոր.։)

ՎԱՐԱՆԵԼ. իբր Հոգալ. խորհել տատամսութեամբ, կամ որոնել քննել ցաւով. աշխարել.

Զամբարշտութիւնս իմ արտասուել. եւ զչարիս իմ վարանել. (Մանդ. ՟Ա։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
—ուցանեմ

Voix Active

Indicatif
Présent
ես վարանեցուցանեմ
դու վարանեցուցանես
նա վարանեցուցանէ
մեք վարանեցուցանեմք
դուք վարանեցուցանէք
նոքա վարանեցուցանեն
Imparfait
ես վարանեցուցանեի
դու վարանեցուցանեիր
նա վարանեցուցանէր
մեք վարանեցուցանեաք
դուք վարանեցուցանեիք
նոքա վարանեցուցանեին
Aoriste
ես վարանեցուցի
դու վարանեցուցեր
նա վարանեցոյց
մեք վարանեցուցաք
դուք վարանեցուցէք
նոքա վարանեցուցին
Subjonctif
Présent
ես վարանեցուցանիցեմ
դու վարանեցուցանիցես
նա վարանեցուցանիցէ
մեք վարանեցուցանիցեմք
դուք վարանեցուցանիցէք
նոքա վարանեցուցանիցեն
Aoriste
ես վարանեցուցից
դու վարանեցուսցես
նա վարանեցուսցէ
մեք վարանեցուսցուք
դուք վարանեցուսցջիք
նոքա վարանեցուսցեն
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ վարանեցուցաներ
դուք մի՛ վարանեցուցանէք
Impératif
դու վարանեցո՛
դուք վարանեցուցէ՛ք
Exhortatif (thème du présent)
դու վարանեցուցանիջիր
դուք վարանեցուցանիջիք
Exhortatif (thème du passé)
դու վարանեցուսջի՛ր
դուք վարանեցուսջի՛ք