vn.

to luxuriate, to be riotous, lustful, to give oneself up to libertinism, to lead a dissolute life.

չ. ձ.

ՎԱՐԱՐԵԼ կամ ՎԱՐԱՐԻԼ. Վաւաշանալ. շուայտիլ. խենեշանալ.

Դարձեալ ի խառնակութիւն վարարել (կամ վարարեալ), զօրէն սեղեխի առփեցելոյ զհետ երթայ. (Փիլ. լիւս.։)