adv.

relatively.

adv.

ἁναφερῶς dum sursum fertur ἁναγογικῶς anagogice. Ի վեր բերմամբ. եւ Վերածաբար. համեմատաբար.

Յաստուած ելողական՝ վերաբերապէս հպելով. (Մաքս. ի դիոն.։)

Երեւելեօք սրբազնագործութեամբք նոցա վերաբերապէս մաքրեալ կենացն՝ ի տեսողական ունակութիւն եւ զօրութիւն կատարեցելոց. (Դիոն. եկեղ.։)