va.

cf. Վհատեմ.

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
—ուցանեմ

Voix Active

Indicatif
Présent
ես վհատեցուցանեմ
դու վհատեցուցանես
նա վհատեցուցանէ
մեք վհատեցուցանեմք
դուք վհատեցուցանէք
նոքա վհատեցուցանեն
Imparfait
ես վհատեցուցանեի
դու վհատեցուցանեիր
նա վհատեցուցանէր
մեք վհատեցուցանեաք
դուք վհատեցուցանեիք
նոքա վհատեցուցանեին
Aoriste
ես վհատեցուցի
դու վհատեցուցեր
նա վհատեցոյց
մեք վհատեցուցաք
դուք վհատեցուցէք
նոքա վհատեցուցին
Subjonctif
Présent
ես վհատեցուցանիցեմ
դու վհատեցուցանիցես
նա վհատեցուցանիցէ
մեք վհատեցուցանիցեմք
դուք վհատեցուցանիցէք
նոքա վհատեցուցանիցեն
Aoriste
ես վհատեցուցից
դու վհատեցուսցես
նա վհատեցուսցէ
մեք վհատեցուսցուք
դուք վհատեցուսցջիք
նոքա վհատեցուսցեն
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ վհատեցուցաներ
դուք մի՛ վհատեցուցանէք
Impératif
դու վհատեցո՛
դուք վհատեցուցէ՛ք
Exhortatif (thème du présent)
դու վհատեցուցանիջիր
դուք վհատեցուցանիջիք
Exhortatif (thème du passé)
դու վհատեցուսջի՛ր
դուք վհատեցուսջի՛ք