s.

talent (money).

Բառ անյայտ, որպէս Թորթորեալ, կամ առ կախեալ զարդուք.

Զարդարեալ ոսկի պսակաւ եւ ծիրանեաւ՝ առնելով տարթորական, որ է քանքար մի. (Պտմ. աղեքս.։)