ՓԱՆԴԱՆԵԼ կամ ՓԱՆԴԱՆԴԵԼ. Թուի Փաթաթել. փաթութել. իբր պաշարել, կաշկանդել, կամ ջարդել.

Ի մէջ առեալք զզօրսն պարսից՝ սկսան փանդանել (կամ փանդանդել). (Մամիկ.։ եւ Հ։)

Անյայտ է իմաստն եւ յասելն Գանձ.

Որք թեւս ունէին նըման արծրւին, եւ փանդանէին։

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Փփանդանդեմ

Voir tout