va.

to criticize, to censure.

ն.

Քննել զբանս. խուղարկել. հարց եւ փորձ առնել.

Քննաբանքն հանդիպին, քննաբանեն, դատապարտեն ... Քննաբանիմք յայն մեծ եւ յանհեղ ատեան. (Մաշկ.։)