s.

passion for research, desire of information, curiosity.

s.

φιλοπραγμοσύνη curiositas. Սէր աւելորդ քննութեան. ընդվայրաքննութիւն. հետաքրքրութիւն.

Չարախօսաց մարդոցն քննասիրութիւն. (Կոչ. ՟Ժ՟Ա։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif քննասիրութիւն քննասիրութիւնք
accusatif քննասիրութիւն քննասիրութիւնս
génitif քննասիրութեան քննասիրութեանց
locatif քննասիրութեան քննասիրութիւնս
datif քննասիրութեան քննասիրութեանց
ablatif քննասիրութենէ քննասիրութեանց
instrumental քննասիրութեամբ քննասիրութեամբք