cf. ՔՆՆՈՒԹԻՒՆ.

Գիտութիւն միոյն քննողութիւն միայնոյն է։ Զդատումն քննողութեան առնել։ Մի՛ վարկպարազի ինչ գործ վարկցիս յաստուածային իրս ձեռնամուխ լինել մարդկեղէն քննողութեամբ. (Եւագր. ՟Ի՟Ը։ Երզն. քեր.։ Տօնակ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif քննողութիւն քննողութիւնք
accusatif քննողութիւն քննողութիւնս
génitif քննողութեան քննողութեանց
locatif քննողութեան քննողութիւնս
datif քննողութեան քննողութեանց
ablatif քննողութենէ քննողութեանց
instrumental քննողութեամբ քննողութեամբք