s.

concupiscence, luxury.

s.

Մոլութիւն ախտից. ցանկասիրութիւն. հեշտախտութիւն.

Ո՛չ է վասն որդէծնութեան, այլ ախտամոլութեան. (Կանոն.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif ախտամոլութիւն ախտամոլութիւնք
accusatif ախտամոլութիւն ախտամոլութիւնս
génitif ախտամոլութեան ախտամոլութեանց
locatif ախտամոլութեան ախտամոլութիւնս
datif ախտամոլութեան ախտամոլութեանց
ablatif ախտամոլութենէ ախտամոլութեանց
instrumental ախտամոլութեամբ ախտամոլութեամբք