va.

to terrify, to intimidate.

ն.

ԱՀԵՄ գրի եւ ՅԱՀԵԼ. cf. ԱՀԱՑՈՒՑԱՆԵԼ. φοβέω terreo

Խորհրդակից եղէ, ահեցի, սաստեցի. (Ոսկ. ՟բ. կոր.։)

Ոչ ահեսցէ զիս առ դարեհիւ կռիւն։ Զքեզ ահեալ ոչ պակուցանեն. (Պտմ. աղեքս.։)

Հարուածեալք էին, եւ ահեալք։ Հրեշտակք ի տեսլենէ փառաց նորա միշտ յահեալք են. (Ագաթ.։ Խոսր.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Ագահեմ, եցի

Գահեմ, եցի

Զրահեմ, եցի

Կահեմ, եցի

Ճահեմ, եցի

Նախագահեմ, եցի

Նշկահեմ, եցի

Շահեմ, եցի

Շկահեմ, եցի

Պահեմ, եցի

Պատահեմ, եցի

Ջահեմ, եցի

Ռահեմ

Սահեմ, եցի

Վստահեմ, եցի

Քահեմ, եցի

Քամահեմ, եցի

Voir tout