s.

prostitute, whore.

s.

Աղջիկ աղճատեալ. (յորմէ եւ ԱՂՋԿՈՐԴԻ) բոզ. կին պոռնիկ. ἐταίρα amica, meretrix. գահբէ. րուսբի. ֆահըշէ.

Առ որովք ղէէնա աղիճ նոցին բռնադատեալ զիւրոց դաշնաւորացն գուշակել՝ իւրովի զիւր լեզուն կտրեաց. (Եւս. քր.։)

Աղիճ, կամ ետրազիճ. բոզ. Հին բռ.։

ԱՂԻՃ, կամ ԵՂԻՃ. cf. ԵՂԻՆՋ, cf. ԵՂԻՆՃ.

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Պատաղիճ

Voir tout