vn.

to be irreligious, to be ungodly, to be sacrilegious, to be profane, to be impious or unrighteous.

ԱՄԲԱՐՇՏԱՆԱԼ. cf. ԱՄԲԱՐՇՏԵԼ.

Յորժամ զսատանայ ամբարշտացեալ տեսանիցեն. (Եզնիկ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
—անամ, ացայ

Voix Médio-Passive

Indicatif
Présent
ես ամբարշտանամ
դու ամբարշտանաս
նա ամբարշտանայ
մեք ամբարշտանամք
դուք ամբարշտանայք
նոքա ամբարշտանան
Imparfait
ես ամբարշտանայի
դու ամբարշտանայիր
նա ամբարշտանայր
մեք ամբարշտանայաք
դուք ամբարշտանայիք
նոքա ամբարշտանային
Aoriste
ես ամբարշտացայ
դու ամբարշտացար
նա ամբարշտացաւ
մեք ամբարշտացաք
դուք ամբարշտացայք
նոքա ամբարշտացան
Subjonctif
Présent
ես ամբարշտանայցեմ
դու ամբարշտանայցես
նա ամբարշտանայցէ
մեք ամբարշտանայցեմք
դուք ամբարշտանայցէք
նոքա ամբարշտանայցեն
Aoriste
ես ամբարշտացայց
դու ամբարշտասցիս
նա ամբարշտասցի
մեք ամբարշտասցուք
դուք ամբարշտասջիք
նոքա ամբարշտասցին
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ ամբարշտանար
դուք մի՛ ամբարշտանայք
Impératif
դու ամբարշտացի՛ր
դուք ամբարշտացարո՛ւք
Exhortatif (thème du passé)
դու ամբարշտասջի՛ր
դուք ամբարշտասջի՛ք