cf. ԱՆԱՊԱՏԱԿԱՆ.

Յաշխարհի գոլով՝ եւ իբրեւ զանապատաւորս ընդ կարգս աշխարհի անցանէր. (Յհ. կթ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif անապատաւոր անապատաւորք
accusatif անապատաւոր անապատաւորս
génitif անապատաւորի անապատաւորաց
locatif անապատաւորի անապատաւորս
datif անապատաւորի անապատաւորաց
ablatif անապատաւորէ անապատաւորաց
instrumental անապատաւորաւ անապատաւորաւք