s.

Որպէս Անբնաւորութիւն. անտեղութիւն. եւ Հակառակն օրհնութեան. (ըստ լտ. թրգ. անէծք. ) (Փիլ. լին. ՟Դ. 179. (գրեալ էր՝ անբնակութիւն)։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif անբանակութիւն անբանակութիւնք
accusatif անբանակութիւն անբանակութիւնս
génitif անբանակութեան անբանակութեանց
locatif անբանակութեան անբանակութիւնս
datif անբանակութեան անբանակութեանց
ablatif անբանակութենէ անբանակութեանց
instrumental անբանակութեամբ անբանակութեամբք