vn.

to lose patience, to grow impatient.

չ.

Անժոյժ լինել. չհանդուրժել. չհամբերել, անհամբեր ըլլալ, չդիմանալ. սապըրսըզ օլմագ. թէհամմիւլէթմէմէք.

Անժուժացեալ նա ճշմարտութեամբ. (Պիտ.։)

Զինքն ի յանժուժացելոյն ՛ա՛յլ ձ. անժուժկալելոյն) տեղին կարգեաց. (Բրս. ՟խ. մկ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
—անամ, ացայ

Voix Médio-Passive

Indicatif
Présent
ես անժուժանամ
դու անժուժանաս
նա անժուժանայ
մեք անժուժանամք
դուք անժուժանայք
նոքա անժուժանան
Imparfait
ես անժուժանայի
դու անժուժանայիր
նա անժուժանայր
մեք անժուժանայաք
դուք անժուժանայիք
նոքա անժուժանային
Aoriste
ես անժուժացայ
դու անժուժացար
նա անժուժացաւ
մեք անժուժացաք
դուք անժուժացայք
նոքա անժուժացան
Subjonctif
Présent
ես անժուժանայցեմ
դու անժուժանայցես
նա անժուժանայցէ
մեք անժուժանայցեմք
դուք անժուժանայցէք
նոքա անժուժանայցեն
Aoriste
ես անժուժացայց
դու անժուժասցիս
նա անժուժասցի
մեք անժուժասցուք
դուք անժուժասջիք
նոքա անժուժասցին
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ անժուժանար
դուք մի՛ անժուժանայք
Impératif
դու անժուժացի՛ր
դուք անժուժացարո՛ւք
Exhortatif (thème du passé)
դու անժուժասջի՛ր
դուք անժուժասջի՛ք