adj.

impatient;
incontinent, intemperate.

adj.

Որ ոչն ժուժկալէ. նոյն ընդ անժոյժ. չհամբերօղ, զինքը չբռնօղ. սապըրսըզ, տուրմազ, տայանմազ, ի թիտալսըզ.

Զանժուժկալսն լեզուաւ խրատէ. (Բրս. հց.։)

Մարմնով փոքրահասակ, եւ անժուժկալ լեզուաւ. (Վրք. հց. ՟Ժ՟Ե։) եւ (Կլիմաք.։)

Որ անժուժկալք են, չարք են. (Փիլ. լին.։)

Ի վերայ ժուժկալին եւ անժուժկալին։ Յաղթեալ ժուժկալիւքն, եւ պարտեալ անժուժկալիւքն. (Նիւս. բն.։)

Զօրականք անժուժկալք. (Խոր. ՟Գ. 68։)

Զանժուժկալիցն զկորուստ. (Արշ. ՟Ի՟Է։)

Բանք անժուժկալք։ Սպառազէն անժուժկալ։ Յանուն չարութեան անժուժկալ դիւին (որ դրդէ անժուժկալ լինել). (Նար. ՟Ծ՟Ե. ՟Ծ՟Զ. եւ ՟Խ՟Ը։)

Երեւի տակաւին ի գէջ անձինս անժուժկալիցն. (Տօնակ.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Անժուժկալութիւն, ութեան

Voir tout