s.

nit.

s.

Մանրիկ սերմն ոջլոյ եւ նմանեացն. սիրքէ.

Անիծք անկերպաւորք. (Նար. ՟Կ՟Թ։)

Չարչարեալ լուով, ոջլով անծով, կծով։ Փոքր տարր զանիծն ասէ։ Անիծք ծնանին անկերպք, զի ոչ ճանաչի վերջք կամ առաջք, գլուխ կամ ոտք. (Լծ. նար.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Անիծաբանութիւն, ութեան

Անիծաբեր

Անիծագրութիւն, ութեան

Անիծակուռ

Անիծակուր

Անիծանեմ, ծի

Անիծապարտ

Անիծեալ

Անիծեմ, եցի

Voir tout