vn.

to become dumb;
to be dumb;
to be silent.

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
—անամ, ացայ

Voix Médio-Passive

Indicatif
Présent
ես անխօսանամ
դու անխօսանաս
նա անխօսանայ
մեք անխօսանամք
դուք անխօսանայք
նոքա անխօսանան
Imparfait
ես անխօսանայի
դու անխօսանայիր
նա անխօսանայր
մեք անխօսանայաք
դուք անխօսանայիք
նոքա անխօսանային
Aoriste
ես անխօսացայ
դու անխօսացար
նա անխօսացաւ
մեք անխօսացաք
դուք անխօսացայք
նոքա անխօսացան
Subjonctif
Présent
ես անխօսանայցեմ
դու անխօսանայցես
նա անխօսանայցէ
մեք անխօսանայցեմք
դուք անխօսանայցէք
նոքա անխօսանայցեն
Aoriste
ես անխօսացայց
դու անխօսասցիս
նա անխօսասցի
մեք անխօսասցուք
դուք անխօսասջիք
նոքա անխօսասցին
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ անխօսանար
դուք մի՛ անխօսանայք
Impératif
դու անխօսացի՛ր
դուք անխօսացարո՛ւք
Exhortatif (thème du passé)
դու անխօսասջի՛ր
դուք անխօսասջի՛ք