vn.

to differ in opinion, to disagree;
to be obstinate;
to disapprove, to disallow.

ձ.

ἁπειθέω. Անհաւան լինել. որ եւ չհաւանել ( (Երեմ. ՟Ժ՟Գ. 25)) չհնազանդել. եւ անսաստել. ստունգանել.

Անհաւանեսցի չարին, եւ ընտրեսցէ զբարին. (Ոսկ. ես.։)

Անհաւանեցաւ չարին։ Եթէ ըստ Քրիստոսի յառնելոց եմք, ո՞ ոք անհաւանեսցի. (ՃՃ.։)

Յանհաւանելն քո՝ կորուստ երեցունց աշխարհացն լինի. (Փարպ.։)

Անհաւանելն օրինացն եւ իշխանացն (գործ է անիրաւութեան). (Արիստ. առաք.։)

Լալով զԻսրայէլ անհաւանեալն. (Առ որս. ՟Ժ՟Ա։)

Մինչ ոչ էր անհաւանեալ Աստուծոյ սատանայ եւ մարդն. (Յճխ. ՟Զ։)