adj.

destitute, abandoned by all, helpless.

adj.

Որ չունի զոք օգնական. անտերունչ.

Անոք ուրեք յանօգնականաց (կամ անուրեք յօգնականաց) էր. յն. յամայութեան օգնականաց. (Ոսկ. մ. ՟Բ. 4։)

Անոք անուրեք. (Լաստ. ՟Թ։ Սարգ. ՟ա. պ. ՟Զ։ Եւագր. ՟Թ։) cf. ԱՆՈՒՐԵՔ։