vn.

to be busy, to be occupied.

չ.

Ոչ դատարկանալ. չլինել թափուր. չպակասիլ. չպարպիլ, լեցուն մնալ.

Լի եւ պատարուն վերելեաւն՝ յաւիտեան անպարապասցի. (Անյաղթ բարձր.։)

Չունել զպարապ. զբաղեալ գտանիլ.

Ոչ առաքեցին յանտիոք. վասն զի առ երուսաղէմացիսն անպարապացեալ էին. (Ոսկ. գծ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
—անամ, ացայ

Voix Médio-Passive

Indicatif
Présent
ես անպարապանամ
դու անպարապանաս
նա անպարապանայ
մեք անպարապանամք
դուք անպարապանայք
նոքա անպարապանան
Imparfait
ես անպարապանայի
դու անպարապանայիր
նա անպարապանայր
մեք անպարապանայաք
դուք անպարապանայիք
նոքա անպարապանային
Aoriste
ես անպարապացայ
դու անպարապացար
նա անպարապացաւ
մեք անպարապացաք
դուք անպարապացայք
նոքա անպարապացան
Subjonctif
Présent
ես անպարապանայցեմ
դու անպարապանայցես
նա անպարապանայցէ
մեք անպարապանայցեմք
դուք անպարապանայցէք
նոքա անպարապանայցեն
Aoriste
ես անպարապացայց
դու անպարապասցիս
նա անպարապասցի
մեք անպարապասցուք
դուք անպարապասջիք
նոքա անպարապասցին
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ անպարապանար
դուք մի՛ անպարապանայք
Impératif
դու անպարապացի՛ր
դուք անպարապացարո՛ւք
Exhortatif (thème du passé)
դու անպարապասջի՛ր
դուք անպարապասջի՛ք