va.

to excite to sedition, to stir up to rebellion, to cause to revolt.

ն.

ἁφίστημι. averto, amoveo, irrito ad defctionem. Տալ ապստամբիլ. ոտք հանել.

Զի մի՛ ապստամբեցուցանիցէ զորդին քո յինէն. (Օր. ՟Է. 4։)

Ապստամբեցոյց ժողովուրդ բազում զկնի իւր. (Գծ. ՟Ե. 37։)

Զիւր աշխարհս ապստամբեցոյց յուրացութիւն. (Եղիշ. ՟Դ։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
—ուցանեմ

Voix Active

Indicatif
Présent
ես ապստամբեցուցանեմ
դու ապստամբեցուցանես
նա ապստամբեցուցանէ
մեք ապստամբեցուցանեմք
դուք ապստամբեցուցանէք
նոքա ապստամբեցուցանեն
Imparfait
ես ապստամբեցուցանեի
դու ապստամբեցուցանեիր
նա ապստամբեցուցանէր
մեք ապստամբեցուցանեաք
դուք ապստամբեցուցանեիք
նոքա ապստամբեցուցանեին
Aoriste
ես ապստամբեցուցի
դու ապստամբեցուցեր
նա ապստամբեցոյց
մեք ապստամբեցուցաք
դուք ապստամբեցուցէք
նոքա ապստամբեցուցին
Subjonctif
Présent
ես ապստամբեցուցանիցեմ
դու ապստամբեցուցանիցես
նա ապստամբեցուցանիցէ
մեք ապստամբեցուցանիցեմք
դուք ապստամբեցուցանիցէք
նոքա ապստամբեցուցանիցեն
Aoriste
ես ապստամբեցուցից
դու ապստամբեցուսցես
նա ապստամբեցուսցէ
մեք ապստամբեցուսցուք
դուք ապստամբեցուսցջիք
նոքա ապստամբեցուսցեն
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ ապստամբեցուցաներ
դուք մի՛ ապստամբեցուցանէք
Impératif
դու ապստամբեցո՛
դուք ապստամբեցուցէ՛ք
Exhortatif (thème du présent)
դու ապստամբեցուցանիջիր
դուք ապստամբեցուցանիջիք
Exhortatif (thème du passé)
դու ապստամբեցուսջի՛ր
դուք ապստամբեցուսջի՛ք