cf. Բանտ.

cf. ԲԱՆՏ, եւ զածանցս նորին. (զի զկնի ն տառի դ մեղմ հնչի որպէս տ. մինչ զի եւ երբեմն փոխանակ գրելոյ՝ բանըտ քո, կամ բանդ Աստուած, ոմանք գրեն բանըդ, բանտ։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Բանդագուշանք, անաց

Բանդագուշիմ, եցայ

Բանդակ, ի

Բանդեմ, եցի

Բանդիռն

Խմբանդրի, դրւոյ

Voir tout