s.

Ծնանիլն, այսինքն բուսանիլն տնկոց ի վեր կոյս.

Տնկոց վերահանդիսանալ հասակ ստեղն բարձրածնութեամբ. (Մամբր.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif բարձրածնութիւն բարձրածնութիւնք
accusatif բարձրածնութիւն բարձրածնութիւնս
génitif բարձրածնութեան բարձրածնութեանց
locatif բարձրածնութեան բարձրածնութիւնս
datif բարձրածնութեան բարձրածնութեանց
ablatif բարձրածնութենէ բարձրածնութեանց
instrumental բարձրածնութեամբ բարձրածնութեամբք