vn.

to be like a wolf;
to be ravenous.

չ.

Լինել իբրեւ զգայլ. ի գայլ փոխիլ.

Ապա թէ գայլանայցեմք։ Իսկ եթէ ոչ գայլանայցես. (Ոսկ. մ. ՟Բ. 8։)

Դատաւորք գայլացեալք եւ գազանացեալք։ Եւ քեզ պարտ է լինել նմանող քաջացն եւ առաքինեացն, եւ ոչ գայլացելոցն հովուաց. (Մանդ. ՟Է. ՟Ը։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
—անամ, ացայ

Voix Médio-Passive

Indicatif
Présent
ես գայլանամ
դու գայլանաս
նա գայլանայ
մեք գայլանամք
դուք գայլանայք
նոքա գայլանան
Imparfait
ես գայլանայի
դու գայլանայիր
նա գայլանայր
մեք գայլանայաք
դուք գայլանայիք
նոքա գայլանային
Aoriste
ես գայլացայ
դու գայլացար
նա գայլացաւ
մեք գայլացաք
դուք գայլացայք
նոքա գայլացան
Subjonctif
Présent
ես գայլանայցեմ
դու գայլանայցես
նա գայլանայցէ
մեք գայլանայցեմք
դուք գայլանայցէք
նոքա գայլանայցեն
Aoriste
ես գայլացայց
դու գայլասցիս
նա գայլասցի
մեք գայլասցուք
դուք գայլասջիք
նոքա գայլասցին
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ գայլանար
դուք մի՛ գայլանայք
Impératif
դու գայլացի՛ր
դուք գայլացարո՛ւք
Exhortatif (thème du passé)
դու գայլասջի՛ր
դուք գայլասջի՛ք