vn.

to lie down.

չ.

ԳԱՅՌԱՄ ԳԱՅՌԵՄ, եցի. որ եւ ԳԱՌԵԼ, ԳԱՌԻԼ. κοιμάω, κεῖμαι Curbo, jaceo Պառակիլ, (որպէս զգառն, կամ ի գայռի) ընկողմանիլ. պառկիլ. եաթմագ.

Զիա՞րդ իցեն թշնամիք միմեանց որմզդն եւ արհմնն, որք ի միում արգանդի գայռացին։ Միմեանց թշնամիքն հեզութեամբ խաղաղիկ ի միում արգանդի գառէին. (Եզնիկ.։)

Գուցէ անկեալ յորսայս գայռիցէ. (Կոչ. ՟Ժ՟Է։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
—ամ, ացի

Voix Active

Indicatif
Présent
ես գայռամ
դու գայռաս
նա գայռայ
մեք գայռամք
դուք գայռայք
նոքա գայռան
Imparfait
ես գայռայի
դու գայռայիր
նա գայռայր
մեք գայռայաք
դուք գայռայիք
նոքա գայռային
Aoriste
ես գայռացի
դու գայռացեր
նա գայռաց
մեք գայռացաք
դուք գայռացէք
նոքա գայռացին
Subjonctif
Présent
ես գայռայցեմ
դու գայռայցես
նա գայռայցէ
մեք գայռայցեմք
դուք գայռայցէք
նոքա գայռայցեն
Aoriste
ես գայռացից
դու գայռասցես
նա գայռասցէ
մեք գայռասցուք
դուք գայռասջիք
նոքա գայռասցեն
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ գայռար
դուք մի՛ գայռայք
Impératif
դու գայռա՛
դուք գայռացէ՛ք
Exhortatif (thème du passé)
դու գայռասջի՛ր
դուք գայռասջի՛ք