ԳԱՆԱՀԱՐ ԼԻՆԵԼ. ԳԱՆԱՀԱՐԻԼ. Գան ըմպել. հարուածիլ.

Գանահար եղեալ՝ փախստական լինին. (Սարգ. ՟ա. պ. ՟Ժ՟Բ։)

Գանահարեալ՝ պահանջի պարտիս. (Նեղոս.։)

Ի պիղատոսէ գանահարեցաւ. (Ոսկիփոր.։)