va.

to ring(the bells), to resound, to echo.

ն.

Գանգիւնս՝ գանչիւնս՝ արձագանգս տալ հանել. հնչեցուցանել. բախել.

Զզանգակսն գանգաչեցուցանէ. (Ոսկ. ՟ա. տիմ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
—ուցանեմ

Voix Active

Indicatif
Présent
ես գանգաչեցուցանեմ
դու գանգաչեցուցանես
նա գանգաչեցուցանէ
մեք գանգաչեցուցանեմք
դուք գանգաչեցուցանէք
նոքա գանգաչեցուցանեն
Imparfait
ես գանգաչեցուցանեի
դու գանգաչեցուցանեիր
նա գանգաչեցուցանէր
մեք գանգաչեցուցանեաք
դուք գանգաչեցուցանեիք
նոքա գանգաչեցուցանեին
Aoriste
ես գանգաչեցուցի
դու գանգաչեցուցեր
նա գանգաչեցոյց
մեք գանգաչեցուցաք
դուք գանգաչեցուցէք
նոքա գանգաչեցուցին
Subjonctif
Présent
ես գանգաչեցուցանիցեմ
դու գանգաչեցուցանիցես
նա գանգաչեցուցանիցէ
մեք գանգաչեցուցանիցեմք
դուք գանգաչեցուցանիցէք
նոքա գանգաչեցուցանիցեն
Aoriste
ես գանգաչեցուցից
դու գանգաչեցուսցես
նա գանգաչեցուսցէ
մեք գանգաչեցուսցուք
դուք գանգաչեցուսցջիք
նոքա գանգաչեցուսցեն
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ գանգաչեցուցաներ
դուք մի՛ գանգաչեցուցանէք
Impératif
դու գանգաչեցո՛
դուք գանգաչեցուցէ՛ք
Exhortatif (thème du présent)
դու գանգաչեցուցանիջիր
դուք գանգաչեցուցանիջիք
Exhortatif (thème du passé)
դու գանգաչեցուսջի՛ր
դուք գանգաչեցուսջի՛ք