vn.

to be hollow, to become hollow.

չ.

Ունել զնմանութիւն գոգոյ կամ ծոցոյ. գոգիլ. քոսնալ.

Ըմբռնեցելոյն յօրանչման շնչոյն, յորժամ կողկողիթն ի ստորագոյնն կողմն խռչափողիւքն գոդանայ. (Նիւս. կազմ. ՟Ժ՟Ե։)

Ուստի հեղեղալ ջուրք ծովու գոգանայ. (Լմբ. սղ.։)

Իբրեւ զառագաստ նաւի հողմուռոյց գոգացեալ. (Ճ. ՟Ա.։)

Եւ ինքն կատար լերինն հովտաձեւ գոգացելա. (Եղիշ. երէց.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
—անամ, ացայ

Voix Médio-Passive

Indicatif
Présent
ես գոգանամ
դու գոգանաս
նա գոգանայ
մեք գոգանամք
դուք գոգանայք
նոքա գոգանան
Imparfait
ես գոգանայի
դու գոգանայիր
նա գոգանայր
մեք գոգանայաք
դուք գոգանայիք
նոքա գոգանային
Aoriste
ես գոգացայ
դու գոգացար
նա գոգացաւ
մեք գոգացաք
դուք գոգացայք
նոքա գոգացան
Subjonctif
Présent
ես գոգանայցեմ
դու գոգանայցես
նա գոգանայցէ
մեք գոգանայցեմք
դուք գոգանայցէք
նոքա գոգանայցեն
Aoriste
ես գոգացայց
դու գոգասցիս
նա գոգասցի
մեք գոգասցուք
դուք գոգասջիք
նոքա գոգասցին
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ գոգանար
դուք մի՛ գոգանայք
Impératif
դու գոգացի՛ր
դուք գոգացարո՛ւք
Exhortatif (thème du passé)
դու գոգասջի՛ր
դուք գոգասջի՛ք