նոյն ընդ Իմաստազեղ Իմաստալից. Գրի ի յետնոց եւ ԻՄԱՍՏԱՅԵՂՁ, ԻՄԱՍՏԱՅԻՂՁ կամ ԻՄԱՍՏԱՅԵՂԾ.

զերկաքանչիւր դասս աշակերտելոցն յիմաստայեղց գիտութեաննվերադրիցեն արգասիս. (Պետ.։)

Զշինութիւն աշխարհի տնօրինէր իմաստայեղց մտօք։ Ըստ իմաստայեղց խորագիտութեանն. (Յհ. կթ.։)

զիմաստայեղց որեարս. (Պրոկղ. ոսկ.։)

Իաստայեղց անունն աթենացւոց. (Վրք. ածաբ.։)

Իմաստայեղձ բժիշկք. (Գր. երէց.։)

Զիմաստայեղծ վերատեսուչ նահանգիս. (Ոսկիփոր.։)

Ծնունդ է արդար մտացն, որպէս ասացաք, եւ զաւակ իմաստայիղձ բանքն. (Լմբ. սղ.։)