s.

bird's crop, craw.

s.

Ճոքրիկ խածի, կամ մաշկեղէն պարկն ի փորի ճպռան.

Ի միջօրեայ ժամանակի զխածեակնխ զոր ունի ի լանջսն, ձգեալ պրկէք առ ի հանգչել եւ թեթեւանալ առ ի յօդոյն ծանրութենէ. (Վեցօր. ՟Ը։)