s.

part, half;
twin.

s.

ἠμιτόμιον, ἠμιτόμα dimidia pars, dimidium. Մասն եւ մասն իրիբաժանելոյ. համամասն. կէսն կամ կիսաբաժին.

Ի կողմէ միոջէ եղեւ կինն, եւ իբրեւ խեղեփք են երկոքին. Վասն այնորիկ օգնական կոչէ, զի ցուցցէ՝ թէ մի են. (Ոսկ. կող. ՟Ժ՟Բ։)

Ղեբէոս խեղեփի մասն ընդ յակոբայ. (Երզն. մտթ.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Խեցխեղեփ, ից, աց

Voir tout