s.

insubordination, disobedience, indocility, obstinacy, stubbornness.

s.

ἁπειθία incredulitas, contumacia. Խեռելն. խեռաբարութիւն անսաստութիւն. հեստութիւն. ստահակութիւն. անհնազանդութիւն.

Խեռութեամբ վարէիք ի տեառնակողմն կոյս. (Օր. ՟Թ. 7։)

Կամ խեռութեամբ լռել, կամ նախանձով զերգս եղանակել. (Ի գիրս խոսր.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif խեռութիւն խեռութիւնք
accusatif խեռութիւն խեռութիւնս
génitif խեռութեան խեռութեանց
locatif խեռութեան խեռութիւնս
datif խեռութեան խեռութեանց
ablatif խեռութենէ խեռութեանց
instrumental խեռութեամբ խեռութեամբք
Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Խեղախեռութիւն, ութեան

Voir tout