s.

order, rank, rule, class, series, arrangement, disposition;
turn, succession, sequel, train, concatenation;
rank, state, condition;
religious order, institution, congregation;
orders, ordination;
hierarchy;
rank, line, battle-array;
stratum, layer, bed;

adv.

կարգաւ, ըստ —ի, — ըստ կարգէ, — ըստ կարգի, in order, orderly, regularly, systematically, by turns;
one after another, each in his turn, successively;
արտաքոյ —ի, extraordinary;
— բնութեան, order of nature;
—ք ուղղութեան, the laws of probity;
դաշնակեալ կարգք, harmony;
— կանանց, the menses;
— բանից, train, style;
անդրէն ի — բանին ի վեր ելանել, to return to one's subject, to take up a discourse anew;
դնել ի կարգի, ի — արկանել՝ ածել, to put or set in order, to set to rights, to order, to arrange, to settle, to regulate, to dispose;
to enumerate, to run over;
խանգարել, վրդովել զ—, to trouble, to disturb, to disarrange (the order);
զանձն ի —ի ունել, ի — գալ, to regulate oneself, to become discreet, orderly, methodical;
ի — անկանիլ, to prepare, to dispose oneself;
ի — անկեալ պատմել, to relate or narrate methodically;
դնել ի վերայ —, to impose penitence;
ի — աշխարհի մտանել, to get married;
եւ որ ի —ին, and so forth.

s.

ԿԱՐԳ որ եւ ԴԱՍ. յորմէ յն. դա՛քսիս. τάξις, διάταξις, στίχος ordo (յորմէ թ. օրտու ) series, ordinatio, dispositio եւ այլն. Շարադասութիւն. դասաւորութիւն օրինօք. բարեկարգութիւն. շարք.

Բանակեսցին որդիքն իսրայէլի այր ըստ իւրաքանչիւր կարգի։ Կարգ պաշտօնէից, կամ քահանայից, նախնեաց, քաղաքի, աստեղաց, քարանց, ականց, բանի, լեզուի, եւ այլն։ Կարգ եդ խաւարի։ Եւ թէ իցեն ի կարգի, գովեցայց ի կարգել անդ (զբանս)։ Խնդամ իբրեւ տեսանեմ զկարգն ձեր։ Ամենայն ինչ ձեր պարկեշտութեամբ եւ ըստ կարգի լինիցի։ Իւրաքանչիւր յիւրում կարգի։ Ամենայն կարգօք լի։ Եսթեր ոչ փոխեաց զիւր կարգն (այսինքն զընթացս կենաց. ἁγωγή vitae ratio )։ Հարին զնոսա սրով սուսերի ի քաղաքէ կարգաւ մինչեւ ցանասուն։ Գործ կախաղանաւ կարգ առ կարգ. յն. կարգ ի վերայ կարգի. եւ այլն։

ԿԱՐԳ ասի եւ յայլ գիրս Դասակարգութիւն հրեշտակաց, կարգաւորութիւն եկեղեցական աստիճանաց, մանաւանդ քահանայութիւն, եւ եպիսկոպոսութիւն. կրօնք միանձանց, եւ որոշումն ամենայն վիճակի մարդկան, եւ արարածոց առ հասարակ, եւ ամենայն բանից եւ գործոց։

շ.

ԵՒ ՈՐ Ի ԿԱՐԳԻՆ. իբր շ. καὶ τὰ ἐξῆς et quae sequuntur, et cetera. Այլովքն հանդերձ. Եւ այլն.

Իբրեւ զոչխար ի սպանդ վարեցաւ, եւ որ ի կարգին է. (Ոսկ. յհ. ՟Ա. 22։)

Վասն քո մեռանիմք զօրհանապազ, եւ որ ի կարգին է սորին՝ սաղմոս. (Նար. կ.։)

Ուրանօր երկիւղ է պատուիրանաց պահպանութիւն, եւ մարմնոյ մաքրութիւն, եւ որ ի կարգին. (Խոսր.։)

adv.

ԿԱՐԳԱՒ. իբր մ. ἐξῆς, καθεξῆς, ἕπητα, ἑξοχῶς, τακτικῶς, εὑτάκτως, τάξει, τεταγμένως ex ordine, ordinate, -tim, deinde, consequenter եւ այլն. Մի ըստ միոջէ. հետզհետէ. կարգավորապէս.

Կարգաւ եկեսցեն նշանք իմ։ Կարգաւ գրել, կամ պատմել, շրջել. (Եւ. ՟Ժ. 1. Ղկ. ՟Ա. 3։ Գծ. ՟Ժ՟Ա. 4։ ՟Ժ՟Ը. 23։)

Մերկանայր եւ դնէր զամենայն կարգաւ. (Եղիշ. ՟Բ։)

Յօրինեաց կարգաւ զերեւելիս եւ զաներեւույթսն. (Յճխ. ՟Ժ՟Դ։)

Զարս անուանիս կարգաւ շարադասեալ։ Սկսեալ ի թագաւորուենէն աղեքսանդրի, կարգաւ որ ինչ եղեալ աստ գործ քաջութեան. (Խոր. ՟Ա. 8։ ՟Բ. 1։)

ԸՍՏ ԿԱՐԳԻ. Նոյն ընդ վ. կարգաւ. Կարգաւորաբար. ըստ պատշաճի. օրինօք.

Ըստ կարգի վարիլ, կամ յարմարել, հիւսել, խօսել, գրել, ողղել, բերել, ունել. (Պիտ.։ Շ. ՟ա. յհ.։ Շ. ընդհանր.։ Իգն.։ Լմբ. պտրգ. եւ Լմբ. էր ընդ եղբ.։ Եղիշ. ՟Է։)

ԿԱՐԳ ԸՍՏ ԿԱՐԳԻ. ԿԱՐԳ ԸՍՏ ԿԱՐԳԷ. Նոյն ընդ վվ. Կարգաւ. եւ Հետզհետէ.

Որ կարգ ըստ կարգի թագաւորեցին։ Կարգ ըստ կարգի յօրինեալ. (Վեցօր. ՟Զ։)

Կարգ ըստ կարգի խաղան ի լոյսն առաւօտեան. (Երզն. ոտ. երկն.։)

Զեբրայեցւոց ժամանակագրութիւն եդից կարգ ըստ կարգէ։ Որք ի յուլիոս կայսերէ եւ յօգոստեայ կարգ ըստ կարգէ եղեն ինքնակալք։ Զասորեստանեայց թագաւորսն կարգ ըստ կարգէ համարի։ Նինոսգ զորմէ մանր կարգ ըստ կարգէ գրել փութացաք. (Եւս. քր. ՟Ա։)

Սկիզբն առնեմք մաղթել ողորմութիւն (վասն ամենեցուն) կարգ ըստ կարգէ. (Խոսր. պտրգ.։)

Ապա եւ զառաքինութիւնսն համարի կարգ ըստ կարգէ. (Ոսկ. ես.։)

Ի ԿԱՐԳ ԱՐԿԱՆԵԼ, ԱՆԿԱՆԻԼ. Կարգաւ հետզհետէ դնել, դնիլ. ի վերայ բերել. շարունակել.

Զթագաւորս որ յետ նոցա էին ի կարգ արկեալ՝ համարի։ Ի կարգ արկեալ պատմէ. (Եւս. քր. ՟Ա։ Ճ. ՟Բ.։)

Զամենայն ներգործութիւնս հոգւոյն ի կարգ արկեալ՝ ցուցանէ. (Լմբ. սղ.։)

Եւ այսպէս ի կարգ անկեալ աւուրքն ունին. (Արշ.։)

Մի ըստ միոջէ ի կարգ անկեալ չուէին. (Յհ. կթ.։)

Ի կարգ անկեալ բանիւն առաջի դնէ։ Ի կարգ անկաք երկնաչու ճանապարհին. այսինքն սկսաք յառաջ խաղալ. (Սարգ. ՟ա. պ. ՟Ժ. եւ ՟Թ։)

ՄԻՈՎ ԿԱՐԳԻՒ. Իբր Ընդ մի համար. որ եւ ասի Ընդ մի.

Զկրկին գալն նոցա առ քահանայպետսն՝ միով կարգիւ բաւական համարեցաւ պատմել. (Սկեւռ. յար.։)

ԿԱՐԳ. series, linea (հյ. շար թ. սըրա, լծորդ ընդ լտ. սէ՛րիէս). Տող գրոյ.

Գրեալ ի սկզբանն կարգս ինչ սակաւ՝ ոսկետեսիլ գրովգ այլ կարգք ինչ եղծեալքգ Կարգ մի եւ կէս կարգիգ Սքանչելատեսիլ ոսկէգիր կարգովն. (Փարպ.։)

ԿԱՐԳ. διαδοχή successio. Յաջորդութիւն.

Զկարգաց անցից առաքելոցն. (Եւս. պտմ. ՟Ա. 1։)

ԿԱՐԳ. Համար. սըրա, որպէս եւ յն. լտ. τάξις ordo, series.

Զի թէ իրաւամբ սպանանեն, ի կարգի դահճի եղիցին։ Որ ձեւով եւ անուամբ ի կարգ մտանեն. (Երզն. մտթ.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Անկարգ

Անկարգաբար

Անկարգաւէս

Անկարգեմ, եցի

Անկարգութիւն, ութեան

Աստուածակարգ

Բարեկարգ

Բարեկարգեմ, եցի

Բարեկարգութիւն, ութեան

Գլխակարգութիւն, ութեան

Դասակարգ

Դասակարգեմ, եցի

Դասակարգութիւն, ութեան

Դիցակարգութիւն, ութեան

Դիւցակարգութիւն, ութեան

Երեքկարգեան

Զուգակարգեմ, եցի

Թուակարգութիւն, ութեան

Ժամակարգութիւն, ութեան

Ծննդակարգ

Voir tout