cf. ԿՈՐԾԱՆՈՒՄՆ.

Ստուերական տանն կործանութեան. (Նար. ՟Ղ՟Բ։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif կործանութիւն կործանութիւնք
accusatif կործանութիւն կործանութիւնս
génitif կործանութեան կործանութեանց
locatif կործանութեան կործանութիւնս
datif կործանութեան կործանութեանց
ablatif կործանութենէ կործանութեանց
instrumental կործանութեամբ կործանութեամբք